page_banner

öý bezeginiň bahasy üçin häzirki zaman Sintered Daş Countertops

öý bezeginiň bahasy üçin häzirki zaman Sintered Daş Countertops

Gysga düşündiriş:

süzülen daşdan ýasalan önümler, ýörite önümçilik arkaly tebigy çig maldan ýasalýar, 10,000 tonnadan gowrak (15 000 tonnadan gowrak) press bilen basylýar we ösen önümçilik tehnologiýasy bilen birleşdirilip, 1200 ° C-den ýokary temperaturadan geçýär. Kesmek, burawlamak, üwemek we beýleki gaýtadan işlemek proseslerine çydap bilýän gaty uly aýratynlyklary bolan farfor materialynyň täze görnüşi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süzülen daşdan ýasalan gaplary tanatmak

süzülen daşdan ýasalan önümler, ýörite önümçilik arkaly tebigy çig maldan ýasalýar, 10,000 tonnadan gowrak (15 000 tonnadan gowrak) press bilen basylýar we ösen önümçilik tehnologiýasy bilen birleşdirilip, 1200 ° C-den ýokary temperaturadan geçýär. Kesmek, burawlamak, üwemek we beýleki gaýtadan işlemek proseslerine çydap bilýän gaty uly aýratynlyklary bolan farfor materialynyň täze görnüşi.

Süzülen daşdan ýasalan gaplary ulanmak

süzülen daşdan ýasalan gaplar esasan öý we aşhana tagtalarynda ulanylýar. Öý mebel meýdanynda täze görnüş hökmünde, beýleki öý mebel önümleri bilen deňeşdirilende, “Yanban Home Furnishing” uly aýratynlyklara, güýçli galyplyga, dürli reňklere, ýokary temperatura garşylyga, aşgazana garşylyga, geçirijilige garşy, kislota we aşgar garşylygy, nol formaldegid, daşky gurşawy goramak we saglyk.

Süzülen daşdan ýasalan gaplaryň gatylygy granit ýaly çig gaýalardan has ýokarydyr. Süzülen daşdan ýasalan gaplar, ýörite tehnologiýa arkaly tebigy daş tozy, felsiki daş we beýleki tebigy çig maldan ýasalýar,

Süzülen daşdan ýasalan önümleriň öndürijilik artykmaçlyklary

Adaty keramiki plita önümleri bilen deňeşdirilende, süzülen daşdan ýasalan önümleriň önümçilik talaplary gaty ýokary. Partieshli taraplar tarapyndan berlen maglumatlara esaslanyp, 2019-njy ýylyň iýun aýyna çenli içerki keramiki plitalaryň (900 × 1800mm we ondan ýokary) önümçilik liniýalarynyň sany 30-dan geçdi we 1200 × 2400mm we ondan ýokary öndürip biljek diňe 4 önümçilik liniýasy bar.
Süzülen daşdan ýasalan gaplaryň gaýa plitalary däldigini bellemelidiris. Uly plitalary öndürip bilýän kompaniýalar, süzülen daşdan ýasalan önümleri öndürip bilmezler. Keramiki plitalar bilen deňeşdirilende, süzülen daşdan ýasalan gaplar burawlanyp, ýalpyldawuk we has aňsat kesilip bilner we dürli şekiller üçin amatlydyr. Keramiki plitalaryň görnüşi süzülen daşdan ýasalan gaplara meňzeş bolsa-da, maddy häsiýetlerde we funksiýalarda belli bir tapawutlar bar.

Täze adaty materiallar bilen deňeşdirilende, täze görnüşli material hökmünde süzülen daşdan ýasalan önümleriň sekiz artykmaçlygy bar:

. .
. 2000 at açyk alaw. .
(3) Antifouling: On müňden bir suwuň geçiş derejesi adam tarapyndan ýasalan gurluşyk materiallary pudagynda täze görkeziji. Doklar aralaşyp bilmese-de, bakteriýalary köpeltmek üçin ýer bermeýär.
(4) Dyrma garşylygy: Mohsyň gatylygy 6 gradusdan geçýär, bu çyzylmalara we dyrnaçaklara garşy durup biler.
(5) Poslama garşylyk: dürli himiki maddalara garşylyk, şol sanda erginler, dezinfeksiýa serişdeleri we ş.m.
(6) Arassalamak aňsat: Diňe çygly polotensa bilen süpürip arassalap bolýar. Specialörite tehniki hyzmat talaplary ýok we arassalamak ýönekeý we çalt.
.
(8) Çeýe özleşdirme: Süzülen daşdan ýasalan gaplaryň gurluşy baý we dürli-dürli, ulanyjylaryň isleglerine görä düzülip bilner.

Süzülen daşdan ýasalan gaplaryň ululygy
ammar ulanyjylarynyň isleglerine görä düzülip bilner.

Sintered Stone Countertops (2)

Sintered Stone Countertops (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň