BANNER2
BANNER1-1
BANNER3-1

Xinyang Shangtianti Xinzheng Cheng Mining Co., Ltd., perlit minerallaryny, zeolit ​​minerallaryny, bentonit minerallaryny we keramiki minerallary gazyp almak we gaýtadan işlemek boýunça uly göwrümli magdan kompaniýasydyr. Zeolit ​​seriýasyny öz içine alýan kompaniýanyň esasy önümleri: zeolit ​​tozy, zeolit ​​bölejikleri, zeolit ​​süzgüç serişdesi, zeolit ​​molekulýar elekler we ş.m .; keramiki seriýalar: keramiki poroşok, keramiki çig toprak, keramiki izolýasiýa we bezeg integral tagtasy we ş.m .; perlit seriýasy: perlit bölejikleri, perlit magdany, Perlit süzgüç kömegi, gidrofobik perlit, bagbançylyk perliti we ş.m .; bentonit tozy, ýüzýän monjuklar, içi boş monjuklar, keramiki monjuklar, keramzit we ş.m.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
2021072810280211

gözläň esasy hyzmatlar

“Lorem Ipsum” -yň parçalarynyň köp dürli görnüşleri bar, ýöne köpüsi bu üýtgeşiklige sezewar boldy.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • Güýçli adsorbsiýa
 • Ion alyş-çalyş
 • Katalitik
 • Molekulýar elek

Zeolitde aýratyn fiziki gurluş berýän köp sanly gözenek we gözenek bar. Zeolit, aýratyn bir kristal gurluşy bilen birleşdirilip, elektrostatiki özüne çekijini emele getirýär, bu zeolite has uly stres meýdany we güýçli adsorbsion öndürijiligini berýär.

Zeolitdäki K +, Na +, Ca2 + ýaly kationlar kristal çarçuwasyna gaty berk bagly däl we suwly erginde beýleki kationlar bilen tersine alyş-çalyş häsiýetine eýe. Şonuň üçin zeolit ​​töweregindäki kationlar bilen aňsatlyk bilen alyş-çalyş edýär.

Zeolitiň katalitik öndürijiligi, zeolit ​​kristalynyň içindäki gözenekleriň üstüne belli bir reaktiw birikdirilende, onuň reaksiýa tizligi çaltlaşýar we reaksiýa önümi zeolitiň içinden ýaýradylyp we bölünip bilner, zeolit ​​kristal bolsa panjara ýok edilmedi.

Fiziki we himiki şertlerde zeolitiň içki gözenekleri we kanallary takyk gurluşa we durnukly we üýtgewsiz diametre eýe. Bu diametrden has kiçi maddalar olar tarapyndan ýerleşdirilip bilner we bu diametrden has uly maddalar aýrylýar, şonuň üçin molekulalary barlamak wezipesi bar. Kislota we aşgazana çydamly, ýokary temperatura we poslama çydamly Zeolit ​​100 below-dan pes temperaturada 2 sagat güýçli kislota bilen reaksiýa bereninde, kristal gurluşy ýok bolmaz; zeolit ​​"aqua regia" -da durnukly bolup biler.

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Tejribe

  Kompaniýa 25 ýyl bäri önümçilik we iş bilen meşgullanýar
 • Güýç

  2 sany magdan, 16 ussahana, 8 sany gödek gaýtadan işleýän enjam, 6 sany çuňňur gaýtadan işleýän enjam bar.
 • Üstünlikler

  Metal däller instituty, Hytaýyň Ylymlar akademiýasy köp ýyllaryň dowamynda strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.
 • Jemgyýet jogapkärçiligi

  Kärhana döredilen gününden bäri Hytaý Geosciences Uniwersitetini täze gutaranlaryň her ýyl tejribe geçmegi üçin ýokary standartly platforma üpjün etdi.

iň soňky mysallar

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär. Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňky habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Zeolitiň gelip çykyşy we ulanylyşy

  Zeolit, köp ýyl mundan ozal aşgazan suw çeşmesine düşýän we basyş astynda wulkan külüniň öndürýän tebigy mineral. Bu basyş kombinasiýasy Zeolitiň gözenekli bal ary gurluşy bilen 3D silisiýa-kislorod tetraedral gurluşyny emele getirýär. Tebigaty bolan seýrek minerallardan biridir ...
  Koprak oka
 • Gurluşyk pudagynda zeolitiň ulanylmagy

  Zeolitiň ýeňil agramy sebäpli tebigy zeolit ​​minerallary ýüzlerçe ýyl bäri gurluşyk materiallary hökmünde ulanylýar. Häzirki wagtda zeolit ​​ekologiýa taýdan arassa materialyň täze görnüşidir we pudak goşmaça baha öndürmek üçin ýokary hilli / arassa zeolit ​​ulanmagyň peýdalaryny tapdy ...
  Koprak oka