page_banner

Daşarky izolýasiýada ulanylýan iň oňat arassa gidrofobik perlit

Daşarky izolýasiýada ulanylýan iň oňat arassa gidrofobik perlit

Gysga düşündiriş:

Gidrofobik perlit ajaýyp suw geçirmeýän täsire ýetmek üçin giňeldilen perlitiň esasynda gidrofobiki taýdan üýtgedilýär. Malylylyk geçirijiligi pes, köplenç 0.045W / mk, iň pes derejesi 0.041W / mk Daşarky ýüzünde möhürlenen aýna lampasy bar, şonuň üçin gidrofob perlitiniň ýokary gysyjy güýji bar we ýok edilmegi aňsat däl, bu bolsa ep-esli azaldyp biler ulanylanda zyýanyň derejesi we amaly izolýasiýa täsirini netijeli saklamak. Şol bir wagtyň özünde materialyň suwuň siňdirilmegi azalýar we ululyga goşulan suwuň mukdary azalýar, şonuň üçin gurluşygyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýän materialyň umumy guratma wagty ep-esli gysgalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrofobik perlitiň girizilmegi

Gidrofobik perlit ajaýyp suw geçirmeýän täsire ýetmek üçin giňeldilen perlitiň esasynda gidrofobiki taýdan üýtgedilýär. Malylylyk geçirijiligi pes, köplenç 0.045W / mk, iň pes derejesi 0.041W / mk Daşarky ýüzünde möhürlenen aýna lampasy bar, şonuň üçin gidrofob perlitiniň ýokary gysyjy güýji bar we ýok edilmegi aňsat däl, bu bolsa ep-esli azaldyp biler ulanylanda zyýanyň derejesi we amaly izolýasiýa täsirini netijeli saklamak. Şol bir wagtyň özünde materialyň suwuň siňdirilmegi azalýar we ululyga goşulan suwuň mukdary azalýar, şonuň üçin gurluşygyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýän materialyň umumy guratma wagty ep-esli gysgalýar.

Gidrofob perlitiniň aýratynlyklary we ulanylyşy

1.Hidrofobik perlit, diametri 0,15-5mm, pes dykyzlygy 0,05-0.20g / sm3 aralygynda gözenekli içi boş bölejikdir we materiallary doldurmak üçin ilkinji seçimdir. Beýleki mineral doldurgyçlar bilen deňeşdirilende mukdary az, ýüküň agramy az we polimeriň mukdary tygşytlanýar, şonuň üçin önümiň bahasy peselip biler.
2.Elektrik izolýasiýa, suwdan goraýan witrifikasiýa we gowy elektrik izolýasiýasy. Doldurma materialy hökmünde dürli elektrik kommutatorlarynda we izolýasiýa materiallarynda ulanylyp bilner. Gowy himiki durnuklylygy, güýçli suw çydamlylygy we howpsuz ulanylyşy bar. Lateks we suw jel partlaýjy maddalarynyň dykyzlygyny sazlap we duýgur edip biler. Lateks we suw jeli partlaýjy maddalary öndürmek üçin iň dykyzlygy sazlaýjy.
3. Ses izolýasiýasy, Gidrofobik perlit sesi blokirläp we siňdirip biler we ses izolýasiýa materiallary, ses izolýasiýasy we binalaryň ses siňdirilmegi üçin ulanylyp bilner.
4.Asid we aşgar garşylygy, Gidrofob perlitiniň esasy düzüm bölekleri bitaraplyga ýakyn we dürli erginlerde, kislotalarda, aşgarlarda we duzlarda durnukly SiO2 we Al2O3. LNG-ni okeanda, deňiz öri meýdanlarynda we deňizde ýokary güýçli gaty materiallary daşamak we saklamak üçin ulanylýar.
5. malylylyk geçirijiligi pes (0.036—0.054w / mk). Gidrofobik perlit termiki izolýasiýa materiallary we ýylylyk izolýasiýa materiallary üçin ulanylyp bilner.
6. Gowy ýylylyk durnuklylygy. Malylylyk durnuklylygy 1000 dereje Selsiýadan ýokary bolup, oda çydamly, ýangyna garşy we ýangyna garşy materiallar üçin has amatlydyr.
Highokary temperaturada çüýremez we deformasiýa aňsat däl. Polimer doldurgyjy hökmünde polimerleriň ýangyn saklaýjy häsiýetlerini gowulandyryp biler we gurluşyk materiallarynda we boýag örtük pudaklarynda ulanylýar.
7. Suwuň pes siňdiriş derejesi: Gidrofobik perlitiň suw siňdiriş derejesi 10% -den az, bu suw howdanlarynyň we bentleriň agregatlaryny doldurmak we azaltmak üçin ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň