page_banner

Biz hakda

Xinyang Shangtianti Xinzheng Cheng Mining Co., Ltd.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Gepleşik we maslahatlaşmak üçin täze we yzygiderli müşderini hoş geldiňiz!

Esasy önümler

Xinyang Shangtianti Xinzheng Cheng Mining Co., Ltd., perlit minerallaryny, zeolit ​​minerallaryny, bentonit minerallaryny we keramiki minerallary gazyp almak we gaýtadan işlemek boýunça uly göwrümli magdan kompaniýasydyr. Zeolit ​​seriýasyny öz içine alýan kompaniýanyň esasy önümleri: zeolit ​​tozy, zeolit ​​bölejikleri, zeolit ​​süzgüç serişdesi, zeolit ​​molekulýar elekler we ş.m .; keramiki seriýalar: keramiki poroşok, keramiki çig toprak, keramiki izolýasiýa we bezeg integral tagtasy we ş.m .; perlit seriýasy: perlit bölejikleri, perlit magdany, Perlit süzgüç kömegi, gidrofobik perlit, bagbançylyk perliti we ş.m .; bentonit tozy, ýüzýän monjuklar, içi boş monjuklar, keramiki monjuklar, keramzit we ş.m.

Xinyang Shangtianti Xinzheng Cheng Mining Co., Ltd., ýokary hilli mineral çig mallary Hytaýa we dünýäniň ykdysady ösüşine kömek etmek we maýadarlar, kärhana işgärleri we beýleki degişli taraplar üçin has uly gymmatlyk döretmek isleýär. Gepleşik we maslahatlaşmak üçin täze we yzygiderli müşderini hoş geldiňiz!

Anout3
about1

Geografiki ýerleşişi

Kompaniýa, Henan welaýatynyň Sinýang şäheri, Şangtianti metal däl magdan ösüş zolagynda ýerleşýär. Şanhaý-Şanxi tizligi we Pekin-Gonkong-Makao tizligi bu ýerde kesişýär we transport gaty amatly.

Bu kompaniýa ilkibaşda 1995-nji ýylda döredildi. Birnäçe ýyllap gözleg we ösüşden soň, 2017-nji ýylda hökümetiň güýçli goldawy bilen ýerli sebitdäki minerallary gaýtadan işleýän kärhanasyna öwrüldi. 20,000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýan bu kompaniýa, müşderileriň ýeterlik üpjünçiligini üpjün etmek bilen bir hatarda önümiň hilini üpjün etmek üçin, öz penjesinde iki sany metal däl magdan meýdançasyna eýedir.

Hyzmatdaş

Kompaniýa köp abraýly we ýokary hilli hyzmaty bolan köp sanly içerki we daşary ýurt kärhanalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Mysal üçin:: Üç agaç topary, Jiabaoli topary, Nippon topary, Çia Tai topary, COFCO topary, Hytaý maldarçylyk topary)

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

logo1

Owadan web sahypasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi