page_banner

Ösümlikler üçin 8-16 mm keramiki keramit

Ösümlikler üçin 8-16 mm keramiki keramit

Gysga düşündiriş:

Keramit, adyndan görnüşi ýaly, keramiki bölejiklerdir. Keramzitiň daşky görnüşleriniň köpüsi tegelek ýa-da ýumurtga sferalar, ýöne tegelek ýa-da elliptik sferalar däl, ýöne tertipsiz ezilen käbir imitasiýa ezilen daş keramitler bar.

Keramzitiň görnüşi prosese baglylykda üýtgeýär. Surfaceerüsti suw we gaz saklamaga täsir edýän we keramite ýokary güýç berýän keramiki ýa-da emal bolan gaty gabykdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Keramzitiň tanyşdyrylyşy

Keramit, adyndan görnüşi ýaly, keramiki bölejiklerdir. Keramzitiň daşky görnüşleriniň köpüsi tegelek ýa-da ýumurtga sferalar, ýöne tegelek ýa-da elliptik sferalar däl, ýöne tertipsiz ezilen käbir imitasiýa ezilen daş keramitler bar.

Keramzitiň görnüşi prosese baglylykda üýtgeýär. Surfaceerüsti suw we gaz saklamaga täsir edýän we keramite ýokary güýç berýän keramiki ýa-da emal bolan gaty gabykdyr.

Keramzitiň bölejikleriniň ululygy 5-20mm, iň uly bölejikleriň ululygy 25mm. Keramzit, adatça betonda çagyl we daşlary çalyşmak üçin ulanylýar.

Lighteňillik, keramzitiň ajaýyp aýratynlyklarynyň iň möhüm nokady we agyr gumy çalşyp biljekdiginiň esasy sebäbidir. Keramzitiň içki gurluşy, bal ary ýaly dykyz mikroporlar bilen häsiýetlendirilýär. Bu gözenekler ýapyk, birikdirilmedik. Keramzitiň ýeňil agramynyň esasy sebäbi bolan gabyň içine örtülen gaz bilen emele gelýär.

Keramzitiň inçe bölejik bölegine keramika diýilýär. Keramitde 5 mm-den kiçi inçe bölejikler köp. Önümçilikde adatça keramzit diýlip atlandyrylýan bu inçe bölejikleri barlamak üçin elek enjamy ulanylýar. Keramiki gum birneme ýokary dykyzlygy we gowy himiki we termiki durnuklylygy bar. Keramiki gum, esasan, ýeňil umumy beton we ýeňil minom taýýarlamak üçin tebigy derýa çägelerini ýa-da dag gumlaryny çalyşmak üçin ulanylýar. Şeýle hem kislota we ýylylyga çydamly beton üçin inçe agregat hökmünde ulanylyp bilner. Esasy görnüşleri toýun küýzegär gum slanets küýzeli çäge we uçýan kül küýzesi çäge. Palçyk gumdan peýdalanmagyň maksady binanyň agramyny azaltmakdyr. Küýzegär gumy topraksyz ösdürip ýetişdirmek we senagat süzmek üçin hem ulanylyp bilner.

Keramsitiň ulanylyşy

1. Gurluşyk materiallary
Keramit beton önümçilik we raýat binalarynda deslapky komponentleriň we guýulýan beton taslamalarynyň köpüsinde giňden ulanyldy (meselem, abraýly we abraýsyz, ýük göteriji desgalar ýa-da berkitmeler, ýylylyk izolýasiýasy ýa-da geçirijilik, statiki ýük ýa-da dinamiki). Keramzit turba izolýasiýasy, peçiň izolýasiýasy, sowuk izolýasiýa, ses izolýasiýasy we ses siňdirişi ýaly beýleki gurluşyk materiallarynda hem ulanylyp bilner; ekerançylykda we baglarda topraksyz düşek materialy we suw süzgüç materialy hökmünde hem ulanylyp bilner.
2. greenaşyl materiallar
Keramit gözenekli, ýeňil agramly we ýokary ýerüsti berkligiň aýratyn gurluşyna eýe bolany üçin, ösümlikleriň suw düzümine bolan isleglerini kanagatlandyrmak we şol bir wagtyň özünde howanyň geçirijilik talaplaryna, esasanam onuň häsiýetlerine laýyk gelýär. tozan we ýeňil agram ýok. Oorapyk bezeg ösümliklerini ösdürip ýetişdirmekde has köp ulanylýar.
3.Senagat süzgüç materiallary
Keramzitiň işjeň materialy senagatda hem giňden ulanylýar. Biologiki keramsit süzgüç materialy, senagat hapa suwlarynyň ýokary ýükli biologiki süzgüç howuzynyň biologiki membranany göteriji, kran suwunyň mikro hapalanan suw çeşmesi, öňünden bejerilen biologiki süzgüç, ýagly hapa suwlaryň gaty däneli materialy hökmünde ulanylyp bilner. , ion çalşygy rezin ýassygy we mikroorganizm Gury ammar; Içimlik suwy ösen bejermek üçin amatly, suw howdanyndaky zyýanly elementleri, bakteriýalary we minerallaşan suwlary siňdirmek ukybyna eýedir. Zyýanly maddalaryň iň oňat işjeň biodegrasiýa täsirine eýe bolan süzgüç materialy we biofilterdäki iň oňat biofilm göteriji.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň