page_banner

Hytaýda iň gowy baha perlit süzgüç kömek poroşok üpjün edijileri

Hytaýda iň gowy baha perlit süzgüç kömek poroşok üpjün edijileri

Gysga düşündiriş:

Perlit süzgüç kömegi, saýlanan gaz ululygy bilen saýlanan, ownuk gaz magdan çägelerini saýlap giňeltmek arkaly dik bölejik peçinde, giňeltmek, üwemek we arassalamak bilen belli bir bölejik ululygy bilen tozan himiki önümdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Perlite süzgüç kömegi

Perlit süzgüç kömegi, saýlanan gaz ululygy bilen saýlanan, ownuk gaz magdan çägelerini saýlap giňeltmek arkaly dik bölejik peçinde, giňeltmek, üwemek we arassalamak bilen belli bir bölejik ululygy bilen tozan himiki önümdir.

Perlite süzgüç kömegi barada jikme-jiklikler

Perlit süzgüç kömegi ak reňkde, önümiň esasy dykyzlygy 230460kg / m3. Dürli dykyzlyk, bölejikleriň ululygy we önümiň görnüşiniň giňelmegi netijesinde emele gelen gözenegiň diametri standartlardyr.

Silisiýa hammam topragy ýaly süzgüç gurallary bilen deňeşdirilende, bu önüm az zyýanly metallaryň we metal däl komponentleriň, ýeňil dykyzlygyň, çalt süzgüç tizliginiň we gowy süzgüç effektiniň artykmaçlyklaryna eýedir.

Perlite süzgüç kömegini ulanmak

Bu “Perlite” süzgüç kömegi piwo we beýleki içgi pudaklarynda, derman senagatynda, boýag we örtük senagatynda we nebit pudaklarynda çalt süzgüç öndürmek tejribesinde giňden ulanyldy.

Perlite süzgüç kömeginiň prosesi

Magdan --- Klassifikasiýa --- Guramak --- Iýmitlendirmek --- Kalsinasiýa / eremek --- Sowuklamak --- ezmek --- Köp basgançakly howa bölünişi --- Saýlama --- Degranulýasiýa --- Baglamak

Bellik

Perlit giňeldilip, soňra üweýji we erişden geçenden soň, bölejikleriň üstüni deňsiz etmek üçin köp derejelerden seresaplylyk bilen ýumşaklyk bilen ýerleşdirilýär. Süzgüçli tort emele getiriş prosesi biri-birini gysyp biler. Önümiň iň soňky ýüzi gysylýar we biri-birini dişleýärler. Baglanyşyk, süzgüç boşlugyny emele getirýär, onda mikron ululykdaky bölejikleri blokirlemek üçin ýeterlik bolmadyk, ýöne şol bir wagtyň özünde gözenek 80% -90% bolup, ýokary dowamly giriş güýjüni saklaýar.

Perlit süzgüç kömegi inert amorf aýna bölejiklerinden ybarat ak gaty poroşokdyr. Esasy maddalar kaliý, natriý we alýuminosilikatdyr. Onda organiki maddalar ýok. Önümçilik döwründe ýokary temperaturaly ýanmak bilen sterilizasiýa edilýär we köp dykyzlygy diatomaz toprakdan 20% ýeňil.

GK-110 perlit süzgüç kömekçi bölejikleri gaty tertipsiz egrilen listler, emele gelen süzgüç tortunyň gözenekliligi 80% -90%, her bölejigiň kapilýar gözenekleri köp, şonuň üçin çalt süzülip bilner we aşaky Ultra inçe bölejikleri alyp bolar 1 mikron. Perlit süzgüçli mediýanyň aýratyn artykmaçlygy, ýokary suwuklyk akymyny saklamak bilen gaty jisimleri saklamakdyr. Gowy himiki durnuklylygy we potensial hapalaýjylary ýok. Agyr metal ionynyň düzümi, adatça, 0.005%, şonuň üçin ony iýmit derejesinde süzmek üçin ulanyp bolýar.

Perlite süzgüç kömek parametrleri

Haryt Model
  K (çalt) Z (orta) M (pes)
Köp dykyzlygy (g / sm)      
Otnositel akym tizligi (s / 100ml)   3060 6080
Ygtyýarlylyk (Darcy) 102 20.5 0.50.1
Asma madda (%) ≤15 ≤4 ≤1
102um (150))Eliň galyndysy (%) ≤50 ≤7 ≤3

Perlite filter aid (4)

Perlite filter aid (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň