page_banner

Gurluşyk pudagynda zeolitiň ulanylmagy

Zeolitiň ýeňil agramy sebäpli tebigy zeolit ​​minerallary ýüzlerçe ýyl bäri gurluşyk materiallary hökmünde ulanylýar. Häzirki wagtda zeolit ​​ekologiýa taýdan arassa materialyň täze görnüşidir we bu pudak goşmaça önüm öndürmek üçin ýokary hilli / arassa zeolit ​​ulanmagyň artykmaçlyklaryny açdy. Onuň artykmaçlyklary sement öndürmek bilen çäklenmän, beton, kerpiç, örtük, boýag, gips, asfalt, keramika, örtük we ýelimlere hem degişlidir.

1. Sement, beton we gurluşyk
Tebigy zeolit ​​mineral pozzolaniki materialdyr. 19ewropanyň EN197-1 standartyna laýyklykda pozzolan materiallar sementiň esasy düzüm bölekleriniň biri hökmünde klassifikasiýa edilýär. “Pozzolan materiallary suw bilen garylanda gatylaşmaz, ýöne inçe toprakda we suwuň barlygynda Ca (OH) 2 bilen adaty gurşaw temperaturasynda täsir edip, güýç ösüşini kalsiý silikat we kalsiý alýumin birleşmeleri emele getirýär. Bu birleşmeler gidrawliki materiallaryň gatylaşmagy wagtynda emele gelen birleşmelere meňzeýär. Pozzolanlar esasan SiO2 we Al2O3, galan böleginde Fe2O3 we beýleki oksidler bar. Gatylaşdyrmak üçin ulanylýan işjeň kalsiý oksidiniň paýyna üns berilmez. Işjeň kremniniň düzümi 25.0% -den (massa) pes bolmaly däldir. "
Pozzolan häsiýetleri we zeolitiň ýokary kremniniň düzümi sementiň işleýşini gowulandyrýar. Zeolit ​​ýapyşyklygy ýokarlandyrmak, has gowy işlemek we durnuklylyk gazanmak we aşgar-kremniniň reaksiýasyny azaltmak üçin stabilizator hökmünde çykyş edýär. Zeolit ​​betonyň gatylygyny ýokarlandyryp, çatryklaryň döremeginiň öňüni alyp biler. Adaty Portland sementiniň ornuny tutýar we sulfat çydamly Portland sementini öndürmek üçin ulanylýar.
Tebigy konserwatiw. Zolit sulfat we poslama garşylykdan başga-da, sementdäki we betondaky hrom mukdaryny azaldyp, duzly suw ulanylyşynda himiki garşylygy gowulaşdyryp we suwuň poslamagyna garşy durup biler. Zeolit ​​ulanyp, goşulan sementiň mukdary güýç ýitirmän azalýar. Önümçilik döwründe önümçilik çykdajylaryny azaltmaga we uglerod dioksidiniň zyňyndylaryny azaltmaga kömek edýär

2. Boýaglar, örtükler we ýelimler
Ekologiki boýaglar, boýaglar we ýelimler günsaýyn meşhur bolýar. Tebigy zeolit ​​minerallary bu ekologiki önümler üçin ileri tutulýan goşundylardan biridir. Zeolit ​​goşmak ekologiýa taýdan arassa önümleri üpjün edip, has sagdyn we howpsuz gurşaw üpjün edip biler. Kationokary kation alyş-çalyş ukyby sebäpli zeolit-klinoptilolit yslary aňsatlyk bilen ýok edip we daşky gurşawdaky howanyň hilini ýokarlandyryp biler. Zeolitiň yslara ýokary ýakynlygy bar we köp ýakymsyz gazlary, yslary we yslary siňdirip biler: çilim, gowrulan ýag, çüýrük iýmit, ammiak, lagym gazy we ş.m.
Zeolit ​​tebigy desikantdyr. Örän gözenekli gurluşy, suwuň agramy bilen 50% -e çenli siňdirmäge mümkinçilik berýär. Zeolit ​​goşundylaryny öz içine alýan önümleriň galyndylara garşylygy ýokary. Zeolit ​​galyndylaryň we bakteriýalaryň döremeginiň öňüni alýar. Mikro-gurşawyň we howanyň hilini ýokarlandyrýar.

3. Asfalt
Zeolit ​​ýokary gözenekli gurluşy bilen gidratlanan alýuminosilikatdyr. Ansatlyk bilen gidratlanýar we suwsuzlanýar. Highokary temperaturada ýyly garyndy asfalt üçin birnäçe artykmaçlygy bar: zeolitiň goşulmagy asfalt asfaltlamak üçin zerur temperaturany peseldýär; zeolit ​​bilen garylan asfalt, has pes temperaturada zerur ýokary durnuklylygy we has ýokary güýji görkezýär; Önümçilik üçin zerur temperaturany azaltmak arkaly energiýa tygşytlaň; önümçilik prosesinde kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaltmak; yslary, buglary we aerozollary ýok etmek.
Gysgaça aýdylanda, zeolit ​​gaty gözenekli gurluşa we kation alyş-çalyş ukybyna eýedir we keramika, kerpiç, izolýator, pol we örtük materiallarynda ulanylyp bilner. Katalizator hökmünde zeolit ​​önümiň güýjüni, çeýeligini we çeýeligini ýokarlandyryp biler, şeýle hem ýylylyk we ses izolýasiýasy üçin päsgelçilik bolup biler.


Iş wagty: Iýul-09-2021