page_banner

satmak üçin ýokary temperatura perliti giňeltdi

satmak üçin ýokary temperatura perliti giňeltdi

Gysga düşündiriş:

Giňeldilen perlit, içindäki bal ary gurluşy bolan ak granular materialyň bir görnüşidir, ol perlit magdanyny gyzdyryp, soňra gyzdyryp, derrew ýokary temperaturada giňeldýär. Giňeldilen perlitiň iş ýörelgesi: perlit magdany belli bir ululykdaky magdan çägesini emele getirmek üçin ezilýär, gyzdyrylandan soň, çalt gyzdyrylandan soň (1000 above-dan ýokary), magdandaky suw bugaryp, ýumşadylan witre magdanynyň içinde gözenek emele getirýär. gurluşy we göwrüminiň giňelmegi metal däl mineral önümlerden 10-30 esse köp. Perlit giňeltmek tehnologiýasyna we ulanylyşyna görä üç görnüşe bölünýär: açyk öýjük, ýapyk öýjük we şar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giňeldilen perlitiň tanyşdyrylyşy

Giňeldilen perlit, içindäki bal ary gurluşy bolan ak granular materialyň bir görnüşidir, ol perlit magdanyny gyzdyryp, soňra gyzdyryp, derrew ýokary temperaturada giňeldýär. Giňeldilen perlitiň iş ýörelgesi: perlit magdany, gyzdyrylandan soň, çalt gyzdyrylandan soň (1000-den ýokary) belli bir ululykdaky magdan çägelerini emele getirýär.), magdandaky suw bugarýar we ýumşadylan witre magdanynyň içinde giňelip, gözenekli gurluşy we metal däl mineral önümlerden 10-30 esse köpelýär. Perlit giňeltmek tehnologiýasyna we ulanylyşyna görä üç görnüşe bölünýär: açyk öýjük, ýapyk öýjük we şar.

Giňeldilen perlitiň ulanylyşy

Giňeldilen perlit, giň ulanylyşy bilen organiki däl mineral materialdyr. Giňeldilen perlit ýangynyň öňüni almak, ýylylyk izolýasiýasy, ses siňdiriji we ses izolýasiýasy, ýeňil agram we ýokary güýçli häsiýetler ähli meýdanlary öz içine alýar. Mysal üçin:
1. Kislorod generatory, sowuk ammar, suwuk kislorod we suwuk azot daşamak termiki izolýasiýa materiallaryny doldurmak üçin ulanylýar.
2.Bu spirt, ýag, derman, iýmit, lagym we beýleki önümleri süzmek üçin ulanylýar.
3. Kauçuk, boýag, örtük, plastmassa we beýleki doldurgyçlarda we giňeldijilerde ulanylýar.
4. Polat öndürmek we şlak aýyrmak, eredilen polat izolýasiýa we örtük üçin ulanylýar. Awtoulag tormoz torlary üçin ýokary hilli doldurgyç.
5. floüzýän ýagy, nebit ýatagy sementlendiriji ýyldyrym serişdesini we pes dykyzlykly sement süýümini siňdirmek üçin ulanylýar.
6. Oba hojalygynda, bagbançylykda, topragy gowulaşdyrmakda, suwda we dökünleri tygşytlamakda ulanylýar.
7. Dürli spesifikasiýalaryň we çykyşlaryň profilini düzmek üçin dürli ýelimler bilen hyzmatdaşlykda ulanylýar.
8.Ot izolýasiýasy, ses siňdirişi we senagat peçleriniň we binalaryň ses izolýasiýasy üçin ulanylýar.

Giňeldilen perlitiň aýratynlyklary

Ölçegi: 0-0.5mm, 0,5-1mm, 1-2mm, 2-4mm, 4-8mm, 8-30mm.
Boş dykyzlygy: 40-100kg / m3, 100-200 kg / m3, 200-300 kg / m3.
Giňeldilen perlit müşderiniň isleg görkezijilerine görä gaýtadan işlenip we öndürilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň