page_banner

Köp mukdarda ýylylyk izolýasiýa howasy üçin ýapyk öýjükli perlit

Köp mukdarda ýylylyk izolýasiýa howasy üçin ýapyk öýjükli perlit

Gysga düşündiriş:

ýapyk öýjükli perlit, dik elektrik peçiniň kaskad ýyladyş usulynda belli bir bölejik ululygy bolan perlit magdanyndan ýasalýar we belli bir temperatura ýetenden soň içerden daşyna birmeňzeş giňelýär. Giňeldilen bölejikleriň üstü derrew ýokary temperaturada vitrifirlenýär we sowadylandan soň üznüksiz witrifikasiýa emele gelýär. Bölejikleriň üstü we içi doly gözenekli, içi boş gurluşy saklaýar. Özboluşly önümçilik usuly önümiň perlitiň tebigy organiki däl himiki düzüminiň arassalygyny saklaýandygyny kesgitleýär. Önümiň gurluş aýratynlygy bölejikleriň ýüzüniň mikro gözenekler we üznüksiz witrifiklenen şöhle bolmagydyr we mazmuny birnäçe ýa-da onlarça ownuk sferiki akkumulýasiýalary görkezýär we reňki ak bolýar. Önümiň esasy dykyzlygy 110 ~ 350kg / kub; bölejikleriň ululygy 5 ~ 1500μm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Closedapyk öýjükli perlitiň girizilmegi

ýapyk öýjükli perlit, dik elektrik peçiniň kaskad ýyladyş usulynda belli bir bölejik ululygy bolan perlit magdanyndan ýasalýar we belli bir temperatura ýetenden soň içerden daşyna birmeňzeş giňelýär. Giňeldilen bölejikleriň üstü derrew ýokary temperaturada vitrifirlenýär we sowadylandan soň üznüksiz witrifikasiýa emele gelýär. Bölejikleriň üstü we içi doly gözenekli, içi boş gurluşy saklaýar. Özboluşly önümçilik usuly önümiň perlitiň tebigy organiki däl himiki düzüminiň arassalygyny saklaýandygyny kesgitleýär. Önümiň gurluş aýratynlygy bölejikleriň ýüzüniň mikro gözenekler we üznüksiz witrifiklenen şöhle bolmagydyr we mazmuny birnäçe ýa-da onlarça ownuk sferiki akkumulýasiýalary görkezýär we reňki ak bolýar. Önümiň esasy dykyzlygy 110350 kg / kub; bölejikleriň ululygy 51500μm.

ýapyk öýjükli perlit giňeldilen perlitiň amaly meýdanyny giňeldýär. ýapyk öýjükli perlit ýokary güýç, pes suw siňdiriş, ýokary güýç, gowy garyşyk we aňsat dargamak aýratynlyklaryna eýedir. Malylylyk izolýasiýa minomyny, ýylylyk izolýasiýa örtüklerini, çydamly kerpiçleri we emal materiallaryny öndürmek üçin esasy maddadyr. , Diwaryň içerki we daşarky ýylylyk izolýasiýa howasy, refrakter materiallar, bezeg panelleri, ýylylyk izolýasiýa tagtasynyň agregatlary, metallurgiýa, senagat peçiniň elektrik izolýasiýasy, termiki turbalar we beýleki ýokary derejeli ýylylyk izolýasiýa materiallary we ýeňil doldurgyçlar, ýokary inçe ýapyk öýjükli giňden ulanylýar perlit Kauçuk, emal, boýag we plastmassa doldurgyç hökmünde ulanylyp bilner.

Closedapyk öýjükli perlitiň tehniki öndürijiligi

Dänäniň ululygy (mm) 0,1-1.5
Köp dykyzlygy (Kg / m3) 100-200
Malylylyk geçirijiligi (w / mk) 0.047-0.054
Topyň emele geliş tizligi (%) 70-90
Cellapyk öýjük tizligi (%) ≥95

ýapyk öýjükli perlit goýmasy

Ajaýyp ýeňil agram, güýç we ýylylyk we elektrik izolýasiýa häsiýetleri ýapyk öýjükli perlitiň amaly giňdigini kesgitleýär:
1. ýapyk öýjükli perlit, içerki we daşarky diwar ýylylyk izolýasiýa howasyny düzmek üçin derýa çägelerini jemläp biler, ýokary derejeli ýylylyk izolýasiýa bezeg tagtasyny ýasap biler, kerpiç we emal materiallarynyň esasy düzümi hökmünde ulanylyp bilner; termiki izolýasiýa minomynyň we örtüginiň we beýleki ýeňil doldurgyçlaryň ýeňil agregaty hökmünde ulanylanda, önümiň galyplaryny gaýtadan işlemekde pürkülip bilinýän we süpürilip bilinýän, pes eriş tizligi, gysyş derejesini we guradyş çykdajylaryny netijeli peseldýär.
2. ýapyk öýjükli perlit gurluşyk, metallurgiýa, senagat peçleri, ýokary we pes temperatura in engineeringenerçilik ýylylyk turbalary we beýleki pudaklarda ýokary derejeli ýylylyk izolýasiýa materiallary we ýeňil doldurgyçlar hökmünde ulanylyp bilner;
3. ýapyk öýjükli perlit nebit guýusy sement ýyldyrym serişdesini (nebit ýatagy sement ýyldyrym serişdesi we aşakdaky artykmaçlyklary bar) öndürmek üçin hem ulanylyp bilner: doldurmagyň dykyzlygy gaty pes, şeýlelik bilen önümiň dykyzlygyny peseldýär, çykdajylary tygşytlaýar; kiçi ýer meýdany, pes ýagyň siňdirilmegi, şonuň üçin köp mukdarda doldurylyp bilner; Önümiň belli bir ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi bar; önümiň täsir güýjüni ýokarlandyryp biler; önümiň ýylylyga garşylygyny ýokarlandyryp biler; önüm)
4. Beýleki materiallarda ulanylýar: termiki izolýasiýa örtükleri; ýeňil, ýylylyk izolýasiýa we ses izolýasiýa plastik plitalary; ýeňil, aşaga çydamly, arzan rezin konweýer kemerleri; üýtgedilen asfalt; berkidilen plastmassa polat gapylar we penjireler we ş.m .; aýna süýümli demir plastmassa ýa-da beýleki birleşdirilen material doldurgyçlar; emeli deri; Lighteňil refrakter materiallar; çydamly guýma materiallary; ýylylyk izolýasiýa materiallary; emulsiýa partlaýjy maddalaryň dykyzlygyny sazlamak üçin material hökmünde ulanylýan buýans materiallary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň